Hraničné vedné disciplíny

Vznikli na rozhraní medzi biológiou a ostatnými vedami.

Biochémia- je interdisciplinárna veda,  ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.  Je hraničným odborom medzi biológiou a chémiou, prelína sa s molekulárnou biológiou, genetikou, organickou chémiou a fyzikálnou chémiou.

Biofyzika-je hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou skúmajúci živé systémy z fyzikálneho a fyzikálnochemického hľadiska.  Často využíva matematické modely.

Biogeografia-je hraničný odbor medzu biológiou a geografiou.Zaoberá sa organickou častou prírody a skúma rozmiestnenie organizmov na Zemi.