Dejiny biológie

Biológia ako vedná disciplína sa sformovala až v 2 .pol. 19 st. Jej vzniku predchádzalo zhromažďovanie a triedenie poznatkov o rastlinách, živočíchoch a človeku.  Najstaršie poznatky sa nám zachovali z 3.tisícročia p.n.l z Egypta,  Asýrie,  Indie a Číny.

STAROVEK

Najstarší rozmach prírodovedeckého poznania. Grécko a Rím.

Grécko- Hippokrates- antický grécky lekár,  zaoberal sa liečiteľstvom a presným sledovaním prejavov chorôb a zdravia. 

Aristoteles- Bol významný grécky filozof. Preštudoval viac ako 500 druhov živočíchov.   Živočíchy rozdelil na 2 hlavné skupiny : s červenou krvou (dnešné stavovce) a bez červenej krvi (bezstvavovce).  Aristoteles bol zástancom teórie samoplodenia (abiogenéza). Tvrdil,  že živé bytosti vznikajú z neživej hmoty jej náhlou premenou (zo špiny sa rodia potkany,  žaby z blata,  pod.).

                                                    Zdroj: https://www.bioweb.genezis.eu/osobnosti/hippokrates.jpg                 Zdroj: https://www.bioweb.genezis.eu/osobnosti/aristoteles.jpg

Theofrastospovažuje sa za zakladateľa systematickej botaniky.  Jeho Rastlinopis opisuje podobu, výskyt a život približne 500 druhov rastlín.

Galen- zaoberal sa anatómiou a fyziologiou človeka a živočíchov.

Peinius-  zhrnul poznatky antického staroveku o prírode.

STREDOVEK

Neprial rozvoju prírodovedeckého myslenia.

Z tohto obdobia pochádza jedno z najvýznamnejších medicínských diel. Jeho autorom bol Avicena.

V 11.-14.st. sa v Európe zakladajú univerzity.

Albertus Magnus- napísal dielo O rastlinách a živočíchoch

NOVOVEK

Nárast biologických poznatkov.

Vesalius- základy novodobej anatómie

William Harvey-vysvetlil funkciu srdca a krný obeh, odmietol abiogenézu

Robert Hooke-pomenoval bunky, pozoroval povrch rezu korkom a skúmal rastinné telá

M.Malpighi- skúmal živočíšne telá

Leeuwenhoek- zostrojil mikroskop, objavil mikroorganizmy

Ján Jesénius- prvá pitva

Carl Linné- zakladateľ binomickej nomenklatúry (dvojmenné pomenovanie) , zaradil človeka s opicami do najvyššej triedy živočíchov

Ernst Haeckel- je autorom biogenetického zákon.

Jan Evangelista Purkyne -  český fyziológ.

M.Schleiden-botanik, popísal rast.bunku.

T.Schwann-študoval živočíšnu bunku. Purkyne,Schwann a Schlieden- formulovatelia bunkovej teórie (1839)

Louis Pasteur- základy imunológie, vyvrátil teóriu samoplodenia.

J.G. Mendel- zakladateľ genetiky, experimentoval s krížením hrachu.

Charles Darwin- evolučnú teóriu sformuloval (darvinizmus)

Crick,Watson- objasnii štruktúru kyseliny DNA a navrhli model dvojzávitnice

A.Flemining- objavil penicilín.

I.Pavlov- pracoval v oblasti podmienených a nepodmienených reflexov.