Biologické vedy

Biológia je veda o živej prírode.  Z gréckeho slova bio-život a logos-veda.

Podľa organizmov, ktoré sú predmetom štúdia sa biologické vedy delia na: 

-zoologické vedy (zoológia) - je to štúdium živočíchov

-mikrobiologické vedy (mikrobiológia

-veda o človeku je antropológia

Paleontológia- študuje vyhynuté oraganizmy.

 
 

Rozdelenie vied, podľa predmetu ich štúdia : 

Morfologické vedy- študujú tvar,  stavu, štruktúru organizmov.  Patrí sem:

- Anatómia- skúma tvar a stavbu orgánov a organizmov

-Histológia- študuje tkanivá a pletivá 

Cytológia- študuje tvar a štruktúru buniek

Fyziologické vedy- študujú funkcie orgánov

Vedy o vývoji: zaoberajú sa zmenami organizmov v čase.

Vývinová biológia- skúma ontogenézu-individuálny vývin od vzniku jedinca po zánik.

Embryogenéza- študuje zárodočný vývin.

Evolučná-vývojová biológia- študuje fylogenézu- historický vývoj organizmov.

Genetika- veda o dedičnosti.

Molekulová biológia- skúma zloženie a funkcie živých sústav.

Imunológia- študuje obranné funkcie.

Etológia- skúma správanie živočíchov.

Parazitológia- študuje cudzopasné organizmy, vzťahy medzi hostiteľom a parazitom.

Ekológia-  vzťahy živých sústav k prostrediu.